گزارش بانک مرکزی از آمار چک های مبادله ای در مهرماه 99 نشان می دهد نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله ای در این ماه نسبت به شهریورماه 9.8 درصد کاهش یافته است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی خبرهای همشرقی،  شیوع کرونا در ایران از اواخر بهمن ماه 98 سبب شد تا بسیاری از  واحدهای اقتصادی تعطیل یا نیمه تعطیل شوند، موضوعی که در تسویه تعهدات مالی آن ها به خصوص وصول چک های صادر شده توسط آنها نیز تاثیرگذار بود. به همین دلیل، دولت برخی از تنبیه های مربوط به چک برگشتی را  برای سه ماه به حالت تعلیق درآورد تا در صورت برگشت چک در روزهای کرونایی، فعالین اقتصادی دچار مشکلات زیادی نشوند.

بر همین اساس و همانطور که انتظار می رفت، گزارش بانک مرکزی از آمار چک های مبادله ای در مهر ماه 99 مشابه ماه‌های قبل، نشان‌دهنده رقم قابل توجه تعداد و مبلغ چک های برگشتی بعد از طی یک سال روند کاهشی بوده است.

مطابق گزارش بانک مرکزی، در مهر ماه 1399 در کل کشور بالغ بر 8.9 میلیون فقره چک به ارزشی حدود 2170 هزار میلیارد ریال مبادله گردید که نسبت به مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب 5.8 درصـد کاهش و 6.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در مهر ماه 1399، در کل کشور بیش از 8.1 میلیون فقره چک به ارزشی حـدود 1956 هـزار میلیارد ریال وصول گردید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 4.8 درصـد کاهش و 7.1 درصـد افزایش نشان می‌دهـد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 91.7 درصد و 90.1 درصد وصول گردیده است. درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده در شهریور ماه 1399 به ترتیب معادل 90.8 درصد و 89.9 درصد و در مهر ماه 1398 بـه ترتیـب برابـر 91.6 درصـد و 87.8 درصـد بوده است.

در مهر ماه 1399، در کل کشور بالغ بر 734 هزار فقـره چـک بـه ارزشـی حـدود 214 هـزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 15 درصد کاهش و از نظر مبلغ 4.5 درصد افزایش نشان می‌دهـد.

براساس این گزارش، از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مـذکور (مهر 99) بـه ترتیـب 8.3 درصد و 9.9 درصد برگشت داده شده است. تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده نسبت به چک های مبادله شده در شهریور ماه امسال به ترتیب معادل 9.2 درصد و 10.1 درصد و در مهر ماه 98 به ترتیب برابـر 8.4 درصـد و 12.2 درصد بوده است. به عبارت دیگر، تعداد چک های برگشت داده شده نسبت به چک‌های مبادله شده در مهر ماه 99 در مقایسه با شهریور ماه امسال 9.8 درصد کاهش یافته است.

کارشناسان اعتقاد دارند با اجرای بندهای عقب افتاده قانون جدید چک از جمله ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و چک الکترونیک توسط بانک مرکزی، شاهد کاهش چشمگیر تعداد و مبلغ چک های برگشتی نسبت به مبادله ای در ماه های آتی خواهیم بود.


انتهای پیام/*