سید محمد قریشی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پردیس، در خصوص بازدید از نهالستان های غیرمجاز در این شهرستان تصریح کرد: در جهت الزام مراکز تولید نهال به اخذ مجوزهای لازم و قانونمند نمودن مراکز تولید نهال، از نهالستان های غیر مجاز شهرستان پردیس بازدید شد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پردیس در ادامه اذعان داشت: استفاده […]

سید محمد قریشی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پردیس، در خصوص بازدید از نهالستان های غیرمجاز در این شهرستان تصریح کرد: در جهت الزام مراکز تولید نهال به اخذ مجوزهای لازم و قانونمند نمودن مراکز تولید نهال، از نهالستان های غیر مجاز شهرستان پردیس بازدید شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پردیس در ادامه اذعان داشت: استفاده از پایه نهال های غیرمجاز و پیوندک های آن با توجه به اینکه این ارقام فاقد شناسامه است و یا می تواند آلوده به آفات باشد، احتمال زیان به باغداران را ایجاد می کند.

قریشی همچنین تاکید کرد: با توجه به تبعات و هزینه هایی که نهال های غیرمجاز برای باغداران ایجاد می کند، باغداران باید به سراغ مراکز مجاز و فعال تحت نظارت کمیته فنی نهال بروند و نهال مجاز را صرفاً از نهالستان های معتبر و با معرفی نامه جهاد کشاورزی مربوطه تهیه نمایند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون ثبت گواهی بذر و نهال مصوب مجلس شورای اسلامی بایستی فعالیت نهالستان ها بصورت غیر مجاز متوقف و در راستای صدور مجوز و ساماندهی آنها اقدام گردد.