مرتضی همتی، شهردار پردیس از فعالیت بیش از 4 هزار واحد صنفی و صنعتی در پردیس خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر بیش از چهار هزار واحد صنفی و صنعتی فعال در شهر پردیس نقش بسزایی در توسعه کارآفرینی و رفع مشکلات بی کاری ایفا می کنند. شهردار پردیس همچنین تاکید کرد: هدف […]

مرتضی همتی، شهردار پردیس از فعالیت بیش از 4 هزار واحد صنفی و صنعتی در پردیس خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر بیش از چهار هزار واحد صنفی و صنعتی فعال در شهر پردیس نقش بسزایی در توسعه کارآفرینی و رفع مشکلات بی کاری ایفا می کنند.

شهردار پردیس همچنین تاکید کرد: هدف اصلی و نهایی مدیریت شهری پردیس در امر حمایت از تولیدکنندگان، ایجاد هرچه بیشتر فرصت های شغلی برای شهروندان است.