محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی محمدرضا تنهایی اهری را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه منصوب کرد. در متن حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آمده است:« بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب عالی به موجب […]

محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی محمدرضا تنهایی اهری را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه منصوب کرد.

در متن حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آمده است:« بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب عالی به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه» منصوب می شوید».

همچنین در ادامه حکم این چنین عنوان شده است: «امید است با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نمایید».

گفتنی است تنهایی اهری دارای مدرک دکتری تخصصی فیزیک و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی است که پیش از این مدیرکل پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی بوده است.