محمدتقی تقی زاده دادستان شهرستان دماوند درخصوص آتش سوزی شب گذشته در دماوند تصریح کرد: در سه سال پیش داروهای قاچاق کشف شده در شهر رودهن، بدلیل عدم وجود مکان مناسب به دستور دادستان وقت در انبار جهاد کشاورزی دپو شد. وی در ادامه افزود: در بررسی های انجام شده میزان این دارو 6 کامیون […]

محمدتقی تقی زاده دادستان شهرستان دماوند درخصوص آتش سوزی شب گذشته در دماوند تصریح کرد: در سه سال پیش داروهای قاچاق کشف شده در شهر رودهن، بدلیل عدم وجود مکان مناسب به دستور دادستان وقت در انبار جهاد کشاورزی دپو شد.

وی در ادامه افزود: در بررسی های انجام شده میزان این دارو 6 کامیون است که معدود سازی آن نیاز به شرایط مناسب دارد؛ انبار جهاد کشاورزی مخصوص سیمان بوده و برای نگهداری این داروها از جهاد کشاورزی گرفته شده است.

دادستان دماوند خاطرنشان کرد: خسارت در حادثه آتش سوزی فقط خسارت وارده به سالن است که تخمین کارشناسان حدود یک میلیارد ریال است.

تقی زاده با اشاره به این که علت آتش سوزی در دست بررسی است، تاکید کرد: باید توجه داشت این آتش سوزی به دلیل تاریخ مصرف گذشته بودن داروها از نظر خسارات کالا اهمیتی ندارد.