ابوالفضل کرمانی، رئیس اداره بهزیستی شهرستان پردیس، در جمع خبرنگاران به اجرایی شدن طرح مراکز «مثبت زندگی» اشاره و تصریح کرد: طرح مراکز «مثبت زندگی» در دوران همه گیری کرونا برای پاسخگویی سریع به مدد جویان در فضای مجازی و در راستای برنامه دولت الکترونیک اجرایی شده است. وی در ادامه افزود: مراکز مثبت زندگی […]

ابوالفضل کرمانی، رئیس اداره بهزیستی شهرستان پردیس، در جمع خبرنگاران به اجرایی شدن طرح مراکز «مثبت زندگی» اشاره و تصریح کرد: طرح مراکز «مثبت زندگی» در دوران همه گیری کرونا برای پاسخگویی سریع به مدد جویان در فضای مجازی و در راستای برنامه دولت الکترونیک اجرایی شده است.

وی در ادامه افزود: مراکز مثبت زندگی در محلاتی که مدد جویان بیشتری سکونت دارند راه اندازی می شود و به مدد جویان آموزش لازم برای استفاده الکترونیک از خدمات داده می شود و پایش پرونده ها در فضای مجازی و سرکشی مستمر از مدد جویان یکی از وظایف مدد یاران در این طرح است.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان پردیس اذعان داشت: در حوزه توان بخشی شهرستان پردیس ۱۳۴۸  پرونده داریم که از این تعداد ۴۳۰ نفر از آنها مستمری بگیر هستند و در بخش زنان سرپرست خانواده، ۶۷ پرونده داریم؛ برخی از واحدهای فازهای ۸ و ۱۱ به زنان سرپرست خانواده واگذار شده که پی از بارگذاری کامل جمعیتی مسکن مهر پردیس پرونده های ما افزایش خواهد یافت و ما برای رسیدگی به پرونده هایی که به مجموعه اضافه خواهد شد، آماده هستیم.

کرمانی با تاکید بر این که 10 کمپ مجاز در شهرستان پردیس پاسخگوی نیاز شهرستان است، بیان داشت: ۲۱۴ بیمار بستری در کمپ های ماده ۱۵ داریم؛ بر اساس آمار ۲۱۴ بهبود یافته از اعتیاد در کمپ های شهرستان حضور دارند؛ تعداد زیادی کمپ غیر مجاز نیز در شهرستان فعالیت دارد که با هماهنگی دادستانی برای بازرسی، اخطار و پلمب کمپ های غیر مجاز برنامه ریزی شده است.

وی با تاکید بر اهیمت توانمند سازی مدد جویان، اظهار داشت: مهارت آموزی و توانمند سازی هدف اصلی سازمان برای مدد جویان است؛ با گسترش مشاغل خانگی تاکنون بیش از ۴۰ نفر از مدد جویان و زنان سرپرست در بخش تولید ماسک و بسته بندی مشغول به کار شدند؛ توانمند سازی و استقلال اقتصادی دو هدف اصلی سازمان برای مدد جویان، زنان سرپرست و بهبود یافتگان است.