گزینی، روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان پردیس، در خصوص واکسیناسیون کرونا در شهرستان پردیس تصریح کرد: در این مرحله از واکسیناسیون کرونا با واکسن روسی اسپوتنیک وی هیچ سهمیه ای به این شهرستان تعلق نگرفته است. وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه بیمارستانی در پردیس وجود ندارد در نتیجه هیچ دوزی […]

گزینی، روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان پردیس، در خصوص واکسیناسیون کرونا در شهرستان پردیس تصریح کرد: در این مرحله از واکسیناسیون کرونا با واکسن روسی اسپوتنیک وی هیچ سهمیه ای به این شهرستان تعلق نگرفته است.

وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه بیمارستانی در پردیس وجود ندارد در نتیجه هیچ دوزی از این واکسن به این شهرستان تعلق نمی‌گیرد.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان پردیس در پایان اشاره داشت: طبق اولویت بندی دولت و وزارت بهداشت، در این مرحله از واکسیناسیون افراد آسیب پذیر و کادر درمان در اولویت اول دریافت واکسن خواهند بود.