دکتر سعید مدرسی،‌کارشناس مسائل تربیتی و سواد رسانه ای در خصوص آسیب های فضای مجازی و راه های مقابله با آن،‌به بیان توضیحاتی پرداخت.

دکتر سعید مدرسی،‌کارشناس مسائل تربیتی و سواد رسانه ای در خصوص آسیب های فضای مجازی و راه های مقابله با آن،‌به بیان توضیحاتی پرداخت.