با اینکه هم ایران و هم غربی‌ها خواسته‌های مشخصی را به سر میز مذاکره برده‌اند چرا گره مذاکرات باز نمی‌شود؟

با اینکه هم ایران و هم غربی‌ها خواسته‌های مشخصی را به سر میز مذاکره برده‌اند چرا گره مذاکرات باز نمی‌شود؟