اهانت به پیامبر اسلام
« سلمان رشدی » که بود و به چه سرنوشتی دچار شد؟ ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
گزارش؛

« سلمان رشدی » که بود و به چه سرنوشتی دچار شد؟

« سلمان رشدی » نویسنده مرتد کتاب آیات شیطانی که به ساحت پیامبر اسلام (ص) اهانت کرده بود هنگامی که قصد سخنرانی در نیویورک داشت مورد حمله واقع شد.